Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym "Persona"

deklaracja dostępności strony internetowej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym "Persona" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://stowarzyszenie-persona.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-02

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Lucyna Krawczyk – sekretarz stowarzyszenia,  adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie.persona@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  76/ 722 07 90 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Wojska Polskiego 20. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób chodzących przeznaczone jest wejście główne. Dla osób na wózkach przeznaczone jest wejście z lewej strony budynku z podjazdem dla wózków i windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwupiętrowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych, są oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku można skorzystać   z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka, bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny